© Op de inhoud van de webpagina’s van SaarShot Fotografie rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, downloaden naar andere websites en/of database, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming SaarShot Fotografie.
© All photos are the exclusive property of SaarShot Fotografie. All content and photo’s are protected under copyright law and may not be reproduced, spread, downloaded, reproduced, published, republished or copied or manipulated in any shape or form without written permission. If you wish to use a photo, written approval beforehand is required from SaarShot Fotografie.